sci
hub

to open science
Xue, Na; Hei, Zhoufei; Zhao, Ze; Wang, Jing; Wang, Ting; Li, Mengxue; Noh, Hyeon Mi; Jeong, Jung Hyun; Yu, Ruijin . (2016). Preparation and Luminescent Properties of Sm<SUP>3+</SUP>-Doped High Thermal Stable Sodium Yttrium Orthosilicate Phosphor. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 16(4), 3500–3505. doi:10.1166/jnn.2016.11814 
10.1166/jnn.2016.11814