sci
hub

to open science
Wang, Yidong; Wang, Zhong-Liang; Wang, Huimin; Guo, Changcheng; Bao, Wankui . (2012). Rainfall pulse primarily drives litterfall respiration and its contribution to soil respiration in a young exotic pine plantation in subtropical China. Canadian Journal of Forest Research, 42(4), 657–666. doi:10.1139/x2012-017 
10.1139/x2012-017