sci
hub

to open science
Chen, Xiaoqiang; Zhang, Yuntian; Han, Yu; Li, Qian; Wu, Li; Zhang, Jia; Zhong, Xiaoling; Xie, Jianchun; Shao, Shengrong; Zhang, Yinjun; Wu, Zhengqi . (2019). Emulsifying Properties of Polysaccharide Conjugates Prepared from Chin-brick Tea. Journal of Agricultural and Food Chemistry, (), acs.jafc.9b03161–. doi:10.1021/acs.jafc.9b03161 
10.1021/acs.jafc.9b03161