sci
hub

to open science
Lai, Jin-long; Zhang-xuan, Deng; Xiao-hui, JI; Xue-gang, Luo . (2020). Absorption and interaction mechanisms of uranium & cadmium in purple sweet potato(Ipomoea batatas L.). Journal of Hazardous Materials, 400(), 123264–. doi:10.1016/j.jhazmat.2020.123264 
10.1016/j.jhazmat.2020.123264