sci
hub

to open science
Lin, Qianjin; Zheng, Junmei; Zou, Chun; Cheng, Jia; Li, Jiarui; Xia, Wenxiang; Shi, Haiyang . (2020). An improved 3-pentanone high temperature kinetic model using Bayesian optimization algorithm based on ignition delay times, flame speeds and species profiles. Fuel, 279(), 118540–. doi:10.1016/j.fuel.2020.118540 
10.1016/j.fuel.2020.118540