sci
hub

to open science
Wang, Zhaoqi; Zhang, Yanzhen; Yang, Yue; Zhou, Wei; Gang, Chencheng; Zhang, Ying; Li, Jianlong; An, Ru; Wang, Ke; Odeh, Inakwu; Qi, Jiaguo . (2016). Quantitative assess the driving forces on the grassland degradation in the Qinghai–Tibet Plateau, in China. Ecological Informatics, 33(), 32–44. doi:10.1016/j.ecoinf.2016.03.006 
10.1016/j.ecoinf.2016.03.006