sci
hub

to open science
Desong Wang; Yanhong Wang; Xueyan Li; Qingzhi Luo; Jing An; Jianxia Yue. (2008). Sunlight photocatalytic activity of polypyrrole–TiO2 nanocomposites prepared by ‘in situ’ method. , 9(6), 1162–1166. doi:10.1016/j.catcom.2007.10.027 
10.1016/j.catcom.2007.10.027