sci
hub

to open science
Yang, Bingjun; Jiang, Chunyang; Zhang, Baoqin; Ren, Qi; Tang, Tao; Xu, Sheng�; Xu, Hongrui�; Yao, Hong; Han, Youkui; Liu, Shuzhong; Li, Li; Zhao, Hui . (2014). Giant primary cystic mediastinal lymphangioma: A case report. Oncology Letters, (), –. doi:10.3892/ol.2014.2320 
10.3892/ol.2014.2320