sci
hub

to open science
Yufei Zhu;Zuocheng Xing;Zerun Li;Yang Zhang;Yifan Hu;. (2021). High Area-Efficient Parallel Encoder with Compatible Architecture for 5G LDPC Codes . Symmetry, (), –. doi:10.3390/sym13040700 
10.3390/sym13040700